Hakkında

         Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Sağlık alanında faaliyet gösteren dernekler tarafından kurulmuştur. Öncelikli amacımız özel ihtisas dernekleri ve sağlık alanında hizmet veren dernekler ile sağlık hizmeti sunucularını ve hizmet alıcılarını bir araya getirmek, dernekler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmaktır. Bu amaçlara uygun faaliyet gösteren derneklerin birlikte faaliyet yapılmasını sağlayarak kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını temin etmektir.

         Dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması, sağlık ve sosyal sorunlarının çözümü konusunda farkındalık oluşturmak ve sosyal hayata katılmaları konusunda faaliyetler yapmaktır.

         Sağlığın geliştirilmesi ve koruyucu sağlık alanında faaliyetler yaparak, kronik hastalıklar konusunda farkındalık yaratmak için halka dönük çalışmaları destekler. Sağlık çalışanlarının bu konuda eğitim ve bilgisini arttırmak için çalışmalar yapmak. Alkol, tütün ve benzeri sağlığa zaralı maddeler ile mücadele etmek, bireylerin sağlıklı yaşama ve yaşlanması, ruhen ve bedenen sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürdürmesi konusunda çalışmalar yapma.

         Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği konularında faaliyetler yapmak. Sağlığa erişimde hakkaniyeti gözetmek, herkes için eşit bir sağlık hizmeti sunulmasını takip etmek ve bu konuda sivil tolum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmak.

         Bireyin doğum öncesi ve doğum sonrası yaşamının tüm kritik evrelerinde sağlıklı yaşaması ve ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini yaşadığı sağlık hizmet bölgesinde alabilmesi için faaliyette bulunmak.

         Her alanda üye dernekler aracılığı ile, bireyleri bilgilendirmek, hayatının kolaylaştırılması, ülke kaynaklarının en iyi ve verimli şekilde kullanılması hedeflenmiştir.

         Hastaların sağlık tesisinde hizmet alırken ihtiyaç duyduğu tıbbi sosyal hizmetlerin kendisine verilmesi ve taburculuk sonrası bu hizmetlerin devam etmesi için çalışmaktır.

         Devletin farklı bakanlıkları ve kurumları tarafından verilen sosyal imkânlar konusunda bireyin bilgilendirilmesi ve bu haklarına erişimi konusunda çalışmak.

         Bireyin engeline ve sağlığına göre, yaşına uygun spor ve rehabilitasyon ve rekreasyon hizmetlerini almasını sağlamak bu konuda STK ve kamu kurumları ile koordineli çalışmak

         Sağlıkta kaynak yönetimi ve etkinliği konusunda faaliyetler yaparak, sağlık teknolojilerinin insan yaşamındaki önemi ve yeri konusunda çalışmalar yapıp yaşamı kolaylaştıracak tanı ve tedaviyi sağlayacak tıbbi teknolojik çalışmalara katılarak destek vermektir. Bu konuda kurulmuş STK ve organize sanayii kümelerine yol gösterecek çalıştay, sempozyum, kongre ve fuarlar düzenlemek. Sağlığı temel hedef edinmiş sivil toplum kuruluşlarını bir çatı altında toplamak ve doğacak iş birliği sayesinde sağlık alanında halkımızın istifadesine sunmaktır.

         Yaşlanan nüfus ve artan sağlık harcamalarının sonucu kaçınılmaz olan evde sağlık ve sosyal hizmet konusunda sağlık çalışanlarında ve tüm kurumlarda farkındalık oluşturur. Vatandaşların ev ortamında sağlık ve sosyal hizmetleri alabilmelerini sağlamak bu konuda gönüllüler oluşturmak sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük anlayışını yaygınlaştırmak için çalışır.

         Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda çalıştay, sempozyum, kongre, kurultay,
fuar gibi ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, bu etkinlikleri kamuoyu ile paylaşmak için yazılı ve görsel yayın programları yapar.

         Bu maksatla sağlık ve sosyal alanda kurulmuş ve kurulacak derneklere, üst birliklere, platformlara kurucu, üye olarak amaçlarının gerçekleşmesine katkısı olan her türlü sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak kendi amaçları için faaliyet gösterir.

 

         Federasyonumuz yurt içinde ve yurt dışında tıp alanında gelişmeleri takip ederek ülke menfaatine olan bütün bilgileri kamuoyu ile paylaşır. Bu konuda halkımızı ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmek amacı ile sözel ve yazılı her türlü ulaşım araçlarını kullanır.

isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu