Tüzük

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DERNEKLERİ FEDERASYONU

TÜZÜĞÜ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

 

Adı ve Merkezi*

 

Madde 1- Federasyonun Adı          : “SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DERNEKLERİ     

                                                        FEDERASYONU“

Federasyonun Merkezi                      :   ANKARA

Federasyon Kısa Adı:                     :   SADEFE’ tir

Federasyonun Amacı

 

Madde 2- Sağlık alanında faaliyet gösteren dernekler tarafından kurulmuştur. Öncelikli  Amacımız özel ihtisas dernekleri ve sağlık alanında hizmet veren dernekler ile sağlık hizmeti sunucularını ve  hizmet alıcılarını bir araya getirmek, dernekler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmaktır. Bu Amaçlara uygun faaliyet gösteren derneklerin birlikte faaliyet yapılmasını sağlayarak kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını temin  etmektir.  

         Dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, sağlık ve sosyal sorunlarının çözümü konusunda farkındalık oluşturmak ve sosyal hayata katılmaları konusunda faliyetler yapmaktır.

 

Sağlığın geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıp,  Koruyucu sağlık alanında faliyetler yapar. Kronik hastalıklar konusunda farkındalık için halka dönük çalışmaları desteklemek,Sağlık çalışanlarının bu konuda eğitim ve farkındalığını artırmak için çalışmalar yapmaktır. Alkol, tütün ve obeziteyle ve benzeri sağlığa zaralı maddeler ile mücadele etmek, bireylerin sağlıklı yaşama ve yaşlanması, ruhen ve bedenen sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürdürmesi konusunda çalışmalar yapmaktır.

 

    Hasta ve çalışanların hakları ve güvenliği konularında faliyetler yapmak. Sağlığa erişmimde hakkaniyeti gözetmek herkes için eşit bir sağlık hizmeti sunulmasını takip etmek ve bu konuda  sivil tolum örgütleri,kamu kurum ve kuruluşları ile  kordileli çalışmak.

 

    Bireyin doğum öncesi ve sonrası yaşamının tüm kritik evrelerinde sağlıklı yaşaması ve ihtiyac duyduğu sağlık hizmetini yaşadığı sağlık hizmet bölgesinde alabilmesi için faaliyette bulunmak.

    Her alanda  üye dernekler aracılığı ile, bireyleri bilgilendirmek, hayatının kolaylaştırılması, ülke kaynaklarının en iyi  ve  verimli şekilde kullanılması hedeflenmiştir.

    Hastaların sağlık tesisinde hizmet alırken ihtiyac duyduğu tibbi sosyal hizmetlerin kendisine verilmesi ve taburculuk sonrası bu hizmetlerin devam etmesi için çalışmaktır.

Devletin farklı bakanlıkları ve kurumları tarafınn verilen sosyal imkanlar konusunda bireyin bilgilendirilmesi ve bu haklarına erişimi konusun da çalışmak.

    Bireyin engeline  ve  sağlığına göre ,yaşına uygun spor ve rehabilitasyon ve rekreasyon hizmetlerini almasını sağlamak bu konuda STK ve kamu kurumları ile koordineli çalışmak

    Bireylerin entelektüel yapısına göre iş uğraş terapileri ve diğer sosyal aktiviteler yaptırmak veya ilgili kuruluşlarla birlikte hareket etmek.

   Sağlık bilişimi konusunda sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara dönük faaliyetler yapmak.

Sağlıkta kaynak yönetimi ve etkinliği konusunda faaliyetler yaparak,Sağlık teknolojilerinin insan yaşamındaki önemi ve yeri konusunda çalışmalar yapıp  yaşamı kolaylaştırcak tanı ve tedaviyi sağlayacak tibbi teknolojik çalışmalara katılarak  destek vermektir.Bu konuda  kurulmuş STK  ve  organıze  sanayii  kümelerine  yol gösterecek çalıştay,sempozyum,kongre ve fuarlar düzenlemek.saglıgı temel hedef  edinmiş  Sivil  tolum  kurluşlarını bir çatıaltında  toplamak ve  doğacak  iş  birliği sayesinde  sağlık alanında  halkımızın  istifadesine sunmaktır.

 

    Federasyonumuz yurt içinde ve yurt dışında  tıp  alanında gelişmeleri takip ederek ülke menfaatine olan bütün bilgileri  kamuoyu ile paylaşır. Bu konuda halkımızı ve sağlık çalışanlarını bilgilendirmek amacı ile   sözel ve  yazılı her türlü  ulaşım araçlarını kullanır.

 

   Yaşlanan nüfus ve artan sağlık harcamalarının sonucu kaçınılmaz olan evde sağlık ve sosyal hizmet konusunda sağlık çalışanlarında ve tüm kurumlarda farkındalık oluşturmak. Vatadaşların ev ortamında sağlık ve sosyal hizmetleri alabilmelerini sağlamak bu konuda gönüllüler oluşturmak sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük anlayışını yaygınlaştırmak için  çalışmaktır.

 

    Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda çalıştay, sempozyum,kongre,kurultay,fuar gibi ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek,bu etkinlikleri kamuoyu ile paylaşmak için yazılı ve görsel yayın ve programlar  yapmaktır.

 

   Bu maksatla  sağlık ve sosyal alanda kurulmuş ve kurulacak derneklere,üst birliklere,platformlara  kurucu  , üye  olarak   amaçlarının gerçekleşmesine katkısı olan  her türlü sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak  kendi amaçları için faaliyet gösterir.

 

Federasyonu Kuran dernekler :

 1. Evde  Sağlık Hizmetleri Derneği 

 2. Kritik Bakım Derneği

 3. Tıbbi Sosyal Hizmetler Derneği

 4. Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği

 5. Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Akademisi Derneği

 

           

Madde 3-Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi

 

 1. Federasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer,sempozyum, konferans  ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak.

 2. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

 3. Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek.

 4. Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı bireyler yetiştirilmesini sağlamak. Gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere  burs vermek.

 5. Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın almak.

 6. Doğal afetler, ölüm, hastalık gibi durumlar, geleneksel  törenler (düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel , sosyal dayanışmayı sağlamak.

 7. Bölgede bulunan sağlık tesisleri, hastaneler gibi yerlere imkanlar ölçüsünde yardımlar yapmak

 8. Sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

 9.  Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek.

 10. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

 11. Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Federasyonlardan,  işçi ve işveren sendikaları ile mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Federasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

 13. Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak.

 15. Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyonlarla .sağlık ve sosyal alanda kurululmus konfederasyonlara veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlara üye olabilir .

 16. Federasyon Canlı TV,web sayfası,süreli veya süresiz  vasılı görsel yayın,üyelerinin gelişimi için bilimsel akademi ve görsel sanatlar kursları düzenler

 17. Federasyon üye derneklerin branş ve konulari ile ilgili alanlarda sertifika eğitimi düzenler.

 18. Federasyon üye derneklerin branş ve konuları ile ilgili tüm resmi kurum kuruluş ve vakıflara proje başvurusunda bulunabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Üyelik ve Koşulları*

Madde 4

 

   Üyelik, Federasyona katılmak için mevcut yasaların öngördüğü koşulları taşıyan ve yasal formaliteleri yerine getiren amaçları arasında sağlıkla ilgili düzenlemeler bulunan  derneklerin, üyelik  için yapacağı müracaatın, Federasyon yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi ile gerçekleşir.

   Üyelik başvurusunun yönetim kurulunca reddi kararına karşı itiraz hakkı ilk genel kurul' da değerlendirilir.

   Federasyon tüzüğünü kabul eden dernekler aşağıdaki belgeleri hazırlayarak üyelik için başvururlar. Başvuruda bulunacak olan derneklerin kuruluş tarihi itibariyle ilk olağan genel kurulunu yapmış olması ve genel kurul sonuç bildirimlerinin onaylı suretlerini göndermeleri gerekir.

 

 -Dernek genel kurulunda alınmış “Federasyonumuza üye olma” karar örneği.

 -Onaylanmış dernek tüzüğü.

 -Dernek çalışmalarının özetlendiği rapor.

 -Üyelik ödentisi

 -Üye sayıları ve üye listelerinin Federasyon yönetim kuruluna bildirilmesi ile başvurusu gerçekleşir.

    Üye aidatı  genel kurulca belirlenir. Başvuru Federasyon yönetim kurulunca incelenir ve en geç 30 gün içerisinde karara bağlanarak sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

 -Her dernek üye sayısına bakılmaksızın  federasyon genel kurullarında 4 delege ile temsil edilir. Her delegenin 1 oyu vardır.

5 kurucu dernek yöntim kurulu asıl üyeleri yönetim kurulu üye sayısına bakımadan  delege olarak üye kabul edilir ve  her bir üyenin 1 oy hakkı vardır.kurulusdan sonra üye olan dernekler 4 delege ile temsil olur.üye sayılarına bakılmaksızın eşit olarak temsil edilir

 

Üyeliğin Sona Ermesi*

Madde 5- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir:

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiçbir dernek Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Federasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

            1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

            2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

            3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.

            4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

6-Federasyon üyeliğinden çıkarılan dernek genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

7-Genel kurulda 2/3 delegenin teklifi ile ‘Federasyon amaçlarına uygun hareket etmeyenler’.

8-Sağlık alanında toplum ve kanunların ayıp saydığı kusurları işlemek.

    Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

     Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon malvarlığında hak iddia edemez. Ödemiş oldukları aidat ve ödentileri iade edilmez.

 

Üyelerin Hakları*

Madde 6- Her üyenin (üye olan derneklerin);

    Federasyon faaliyetlerine ve yönetime katılma, genel kurulda oy kullanma hakkı vardır. Delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Dernekler kendi genel kurullarında seçtikleri delegeler vasıtası ile federasyon genel kurulunda temsil edilirler.Her Dernek 4 delege ile temsil edilir.delegelerin görev süresi bir sonraki genel kurula kadar devam eder.

 

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelerin Yükümlülükleri*

Madde7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat ödentileri yapılacak genel kurul  toplantılarında belirlenir. Her mali yılın sonunda üye aidatlarının tamamı ödenir.Yönetim kurulu gelır gider tablosuna göre aidat miktarlarını genel kurula bildirir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, Federasyon tüzüğüne uymak ve Federasyona bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye Federasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Faaliyet yapma yükümlülüğü: Üye dernekler  genel kurulda alınacak  kararlar doğrultusunda   federasyon adında kendilerine düşen faaliyetleri yıl içinde yapar

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Federasyon Organları*

Madde 8- Federasyonun Zorunlu Organları;

Genel Kurul,

Yönetim Kurulu,

Denetim Kurulu,

 

Madde 9-Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

    Olağan genel kurul, 3 yılda bir Nisan Ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

    Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

    Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden1/5 (beşte birinin )nin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

    Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

    Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

    Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

    Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim, denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

    Tüzük değişikliği genel kurula katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile yapılır.

    Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak  toplantı yerine girerler.

    Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

    Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

    Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

    Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

    Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

    Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

    Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

    Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

            Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

            1-Federasyon organlarının seçilmesi.

            2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi.

            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası.

            4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

5-Federasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması.

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.

            7-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

            8-Yönetim kurulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması.

            9-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

10-Federasyonun Konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması.

            11-Federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

            12-Federasyonun fesih edilmesi.

            13-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması.

14-Federasyonun en yetkili organı olarak Federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması.

15-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

16-Federasyon gerekli görülmesi halide istediği il ve ilçede temsilcilik açar.

 

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Yönetim kurulu ( 7 ) yedi  asıl ve ( 7 ) yedi yedek üye olarak genel kurulca 3 yıllığına seçilir.

           Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. 

            Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

            Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

           

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

            Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

            1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.

            2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

            3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

            4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, Federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

            5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, temsilcilerin üye olma zorunlulugu   ve tüzel kişilik olma zorunluluğu yoktur şahıslarada temsilcilik verilir

            6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

            7-Her faaliyet yılı sonunda Federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak.

            8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

            9-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak.

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak.

12-yönetim kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır

 

Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 11-

Federasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder.

Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile Federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyona ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

Federasyonun yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

Federasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Federasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

           Mevzuatta Federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Madde 12-

Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Federasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

            Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim kurulu  üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Federasyonun Gelirleri*

Madde 13- Madde Federasyonun Gelir Kaynakları

            Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

            1-Üye aidat: Üye giriş ödentisi 250.00 TL Üyelerden aylık olarak 10.00 TL aidat alınır. Yıllık olarak ta 120.00.- TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

            2-Derneklerin ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor müsabakaları ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

4-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler.

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.   

   

Madde 14-Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul*

Madde 15- Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Federasyonun İç Denetimi

Madde 16- Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

            Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa Federasyonun  denetimi gererçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Federasyonun Feshi ve Tasfiye*

Madde 17- Federasyon genel kurulu her zaman Federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun Federasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan  delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa delegeler ikinci toplantıya çağrılır.bu ikinci toplantıya çağrılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye sayısının 2 katından az olamaz. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Fesih halinde Federasyonun tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun üye derneklerimize devredilir.

Bu Federasyonların para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Lokal ve Tesis Açma*

Madde 18- Federasyon, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Sandık Kurma*

Madde 19- Federasyon sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

 

Defter ve Kayıtlar

Madde 20- - Federasyonumuz aşağıda yazılı defterleri tutarlar.  Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Madde 21-Hüküm Eksikliği*

            Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda Federasyon organları oluşturulana kadar, Federasyonu temsil edecek ve Federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 

 

 

 

*  İş bu federasyon tüzüğü 21 madde ( 1 ) geçici maddeden ibarettir.

isgam.png
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu